سوله دایره ای به قطر 40

کتابخانه دانشگاه آزاد شهربابک