سوله دهانه 50 ارتفاع 5 متر

سوله حسینیه خاتون آباد