سوله ورزشی دهانه 20 ارتفاع 10 متر

سالن ورزشی دهیاری رفسنجان