سوله با دهانه 30 درطول 30 متر

سالن آموزشی ارتش باغین