سوله با دهانه 40 -دو طبقه

سازه های فضایی در هر شکل و اندازه