جرثقیل 10 تن دروازه ای

جرثقیل دروازه ای کارگاه ورق فروشی شهربابک