جرثقیل با پایه ثابت

ساخت جرثقیل با کاهش قیمت و وزن

ی