سوله 30 در 60 متر

سوله با قابلیت نصب چهار جرثقیل سقفی شرکت اطمینان سازه